Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Jednym z najczęstszych pytań, które słyszy adwokat reprezentujący klienta w sprawie o alimenty, jest: „jakiej wysokości alimentów można żądać na dziecko w tym wieku?”. Nie istnieje prosta i uniwersalna odpowiedź, a w polskim prawnie nie ma żadnej tabeli czy wykazu, na podstawie których można byłoby określić choćby minimalną stawkę. Wysokość roszczenia powinna być każdorazowo ustalana na podstawie okoliczności faktycznych i w oparciu o dwie przesłanki: usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Każdy rodzic ma świadomość, że inne są potrzeby niemowlaka, inna przedszkolaka, a jeszcze inne nastolatka. Na zakres potrzeb wpływa jednak nie tylko wiek, stopień rozwoju i dojrzałości dziecka, lecz również takie kryteria, jak stan zdrowia, zainteresowania, szczególne potrzeby edukacyjne. Z całą pewnością, rozmawiając z adwokatem na temat sprawy o alimenty, należy wskazać przybliżone koszty związane z zakupem żywności, odzieży i obuwia, środków higieny osobistej, leków, leczenia czy rehabilitacji, zabawek czy artykułów edukacyjnych.

Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Doświadczony adwokat zwróci uwagę na wydatki związane z zajęciami sportowymi i artystycznymi, na które uczęszcza dziecko. To nie tylko koszt karnetów, ale również zakup specjalistycznego sprzętu oraz opłaty związane z wyjazdami na zawody lub turnieje. Dziecko ma również prawo do wypoczynku, więc korzystając z pomocy kancelarii adwokackiej nie zapominajmy kosztach wycieczek szkolnych, wyjściach do kina lub muzeum, a także wyjazdach wakacyjnych.

W dobie epidemii szczególnego znaczenia nabiera dostęp do sieci oraz posiadanie sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. Przygotowując się do sprawy o alimenty, powinniśmy zatem uwzględnić również abonament za Internet, koszty zakupu i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Należy jednak podkreślić, że na wysokość alimentów wpływają wyłącznie koszty związane z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka. Chociaż dzieci mają telefony komórkowe już w coraz młodszym wieku, to wymiana modelu na nowy dokonywana przykładowo raz na miesiąc na pewno nie będzie należała do kategorii usprawiedliwionych potrzeb.

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego

Na pewno każdy z nas chciałby jak najlepiej dla swojego dziecka, w związku z czym lista usprawiedliwionych potrzeb dziecka mogłaby nie mieć końca. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość alimentów jest z drugiej strony limitowana zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego.

W przeważającej części spraw, majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego można określić na podstawie osiąganego dochodu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zobowiązany, w celu uchylania się od płacenia alimentów, umyślnie porzuca dobrze płatną pracę i albo nie podejmuje żadnej innej, albo podejmuje pracę poniżej swoich kwalifikacji, osiągając niższy dochód. Innym przykładem jest zaniżenie lub ukrycie swojego dochodu i funkcjonowanie w szarej strefie. Rzecz jasna, we wskazanych sytuacjach faktyczne dochody zobowiązanego nie powinny wiązać sądu podczas orzekania o wysokości alimentów. Ponadto, w postępowaniu sądowym bada się również, czy zobowiązany ma realną możliwość podjęcia zatrudnienia w innym województwie, a nawet za granicą. Podsumowując tę część, można stwierdzić, że jako możliwości zarobkowe zobowiązanego należy rozumieć środki pieniężne, które zobowiązany może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Nie bez znaczenia są takie okoliczności, jak jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie, posiadane kwalifikacje, odbyte kursy czy szkolenia.

Nie bez znaczenia pozostają możliwości majątkowe. Przykładowo, zobowiązany może posiadać nieużytkowaną nieruchomość, którą mógłby wynająć i pobierać z tego tytułu czynsz. Sąd powinien uwzględnić również zgromadzone przez zobowiązanego oszczędności lub posiadane papiery wartościowe.

Czy zasądzone alimenty muszą pokrywać wszystkie usprawiedliwione potrzeby dziecka?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zarówno ojciec, jak i matka dziecka są zobowiązani do ponoszenia kosztów jego wychowania i utrzymania, chociaż ciężar ten nie zawsze rozkłada się równo. Może jednak zdarzyć się tak, że mimo starań rodziców, uzyskiwany przez nich dochód nie jest w stanie pokryć wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W tej sytuacji, rolą rodziców jest odpowiednie ustalenie priorytetów i podjęcie decyzji, które z potrzeb należy zaspokoić w pierwszej kolejności.

5/5 - (15)